Blog

Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil İçin AB Stratejisi

Stratejiyi Destekleyen Tamamlayıcı Politikalar

BM / Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB / Yeşil Mutabakatı (2019) çerçevesinde:

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı (2020)Döngüsel normların sanayinin ve tedarik zincirinin her katmanına yaygınlaştırılması hedefi
Fit for 55 Paketi (2021)2030 yılında emisyonların %55 azaltılması hedefi ile enerji, yapılaşma, sanayi ve ulaşım alanlarında sürdürülebilirliğe etki eden EU belgelerinde toplu düzenlemeler içerir.
AB Sanayi Stratejisinin Yenilenmesi (2021)Her zaman inovasyon ve girişimciliğin merkezi olma vizyonunda olan AB, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme ile bu vizyon çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmayı öngörmektedir.
Avrupa Tekstil EkosistemiAvrupa tekstil ve hazır giyim sanayi, tasarım ve ARGE’nin merkezi olarak faaliyet gösterirken, üretimlerini üçüncü ülkelerde yaptırmaktadır.

Avrupa Tekstil Stratejisi Kamu Danışma Süreci

AB tekstil sektörünün AB düzeyinde rekabet edebilirliğini, sürdürülebilirliğini ve direncini artırmak için koşullar ve teşvikler oluşturmak için kapsamlı bir çerçeve oluşturabilmek için başlatılan ve 21 Ağustos 2021 tarihinde sona eren, sektörel tüm paydaşların katılımına açık şekilde yürütülen istişare sürecidir.

Stratejiye Temel Oluşturan Gerekçeler

Çevresel Etkiler

 • Küresel tekstil üretiminin 2000 ve 2015 yılları arasında neredeyse iki kat artmış olması,
 • 2030’a kadar hazır giyim ve ayakkabı tüketiminde 62 milyon tondan 102 milyon tona %63 artış beklenmesi,
 • Artan üretim düzeyi sebebiyle yenilenemeyen enerji kaynaklarının verimsiz kullanımı, Sentetik tekstil ve ayakkabıların yaşam döngülerinin tüm aşamalarında mikroplastiklerin yayılması,

Küresel Konjonktür

 • Covid-19 salgının hazır giyim ve tekstil sektöründe ciddi daralmalara sebep olması,
 • Rusya-Ukrayna Savaşı’nın enerji fiyatlarında artışa, hammadde arz güvenliği ve tekstil ekosisteminin ihracat segmentleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olması,

Sosyal Sorunlar

 • Ürün/üretim maliyetlerini düşürme kaygısının küresel değer zincirinde niteliksiz – düşük gelirli ve sosyal açıdan endişe yaratan çocuk & kadın işçiliğini tetiklemesi,

Üretim Modeli

 • Sektörün tasarım ve üretim aşamasında kalite, sağlamlık ve geri dönüşümü merkeze alan doğrusal bir modeli bulunmaması,
 • Düşük «kullanım – yeniden kullanım – tamir

– geri dönüşüm» oranlarının yıllık 5,8 milyon ton tekstil atığının ortaya çıkmasına yol açması.

Hedef  ve Yönelim Tanımlaması

 • Çoğunluğu KOBİ niteliğinde olan Avrupa hazır giyim ve tekstil sektörü, yeni pazarlara daha sürdürülebilir ürünlerle ve yetenekli & nitelikli işgücü sanayi sayesinde açılabilir.
 • Avrupa her zaman, sürdürülebilir ve döngüsel değer zincirinde, yeni teknolojik çözümleri ve yaratıcı iş modelleri vasıtasıyla yaratıcı markaların, yaratıcılığın, bilgi birikiminin ve kaliteli tekstil ürünlerinin merkezi olmalıdır.
 • Hazır giyim ve tekstil ürünlerinin yaşam döngüsündeki çevresel ayak izi azalabilir, sektörün direnci ve rekabetçiliği yükselebilir, uluslararası işgücü standartlarına göre çalışma koşulları iyileşebilir ve hammaddeye olan bağımlılığın azaltılmasıyla yeni üretilen ürünlerin değerinin ekonomide korunması sağlanabilir.

2030’a kadar; Strateji ile Belirlenen Hedef & Vizyon

 • AB pazarına sunulan tekstil ürünleri uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir veya büyük ölçüde geri dönüştürülmüş liflerden yapılmış, tehlikeli maddelerden arındırılmış, sosyal haklara ve çevreye saygılı olarak üretilmiş olacak,
 • Rekabetçi, esnek ve yenilikçi tekstil ve giyim sektöründe üreticiler değer zinciri boyunca ve ürünlerin atık olduğu dönemi de kapsayacak şekilde ürünlerinin sorumluluğunu üstlenecek,
 • Tüketiciler yüksek kaliteli, uygun fiyatlı ürünlerden daha uzun süre yararlanacak ve böylece hızlı moda yerine daha uzun süreli kullanım oranına sahip ürünler üretilecek,
 • Böylece döngüsel tekstil ekosistemi, yenilikçi elyaftanelyafa geri dönüşüm için yeterli kapasite sayesinde gelişim gösterecek, tekstillerin yakılması veya çöpe atılması minimuma indirilecektir.

Strateji Hazırlama Yöntemi ve Süreci

 

Hizmet Alımı: Danimarkalı Plan Miljo Danışmanlık Ekibi

Hazırlık ve Kamu Danışma Süreci:

• Paydaş Analizi & EU Circular Economy Stakeholder Platform

• Online Anket (544 yanıt):

• %80’i AB üyesi ülkelerden, %20’si AB dışı ülkelerden,

 • • %45’i sektör organizasyonları, %23’ü üretici, %10’u arge firması, %10’u markalar, %9 geri dönüşüm firmaları, • Online Workshop’lar (6 etkinlik)

Uygulama Süreci:  AB Komisyonu tarafından 30 Mart tarihi itibariyle yayımlanan stratejinin tüm AB üye ülkeleri tarafından ulusal düzeyde benimsenmesi beklenmektedir.

1- Avrupa İçin Yeni Bir Model: Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstiller İçin «Kilit Eylemler»

1.1. Zorunlu Ecodesign Uygulamaları

Çıkış noktası: Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin çevre ve iklime olan zararını azaltmanın başlıca yolu bu ürünlerin ömrünü uzatmak. Bu da büyük ölçüde ürünün tasarımından geçiyor.

Halihazırda sadece enerji bazlı ürünlere uygulanan Eko-Tasarım mevzuatının genişletilerek gıda, yem ve medikal ürünler haricinde tüm ürünlere uygulanması ve ürün bazında detaylı kurallar içermesi amaçlanmaktadır.

AB Komisyonu, 2024 yılında «Ecodesign for Sustainable Products Regulation» kapsamında ZORUNLU ürün spesifik koşullar getirerek ürünlerin performansını:

• Dayanıklılık,

• Yeniden kullanılabilirlik,

• Tamir edilebilirlik,

• Geri dönüştürülebilirlik açısından geliştirmeyi,

Hazır giyim ürünlerinde kademeli olarak zorunlu geri dönüştürülmüş elyaf kullandırarak çevresel ve iklimsel zararlarını en aza indirmeyi hedeflemektedir..

AB Komisyonu, 2024 yılında «Green Public Procurement» yani «Yeşil Kamu İhale Alımları» için de zorunlu yeşil kriterler getirecek. Bunun için önce bir etki analizi çalışması yapılacak.(Hedef yıl: 2024)

AB Komisyonu, zaten halihazırda 60 kadar riskli maddeyi REACH kapsamında kısıtlarken, Sürdürülebilirlik Kimyasallar Stratejisi ile bir yandan hazır giyim ve tekstil ürünlerinde zararlı gördüğü maddelerin mümkün olduğu kadar yasaklanması veya kısıtlanması yoluna giderken, Komisyon bu süreçte hazır giyim ve tekstil sektörüne destek de verecek.

Tekstil ve hazır giyim üretiminde sıfır kirlilik hedefi kapsamında «Industrial Emission Directive» ve BREF gözden geçirme süreci devam edecek.(Hedef yıl: 2022)

1.2. Satılmayan ya da İade Edilen Ürünlerin İmhasının Yasaklanması

AB Komisyonu, bu yasama önerisi ile 2024 yılı itibariyle büyük şirketleri ne kadar ürünü imha ettiklerini, ne kadarını ise yeniden kullanım ve geri dönüşüm için hazırladıklarını açıklamaya mecbur etmektedir.

Yine 2024 yılı itibariyle AB Komisyonu, satılmayan veya iade edilen hazır giyim ve tekstil ürünlerinin imhasını yasaklamayı planlamaktadır.

AB Komisyonu, yeni gelişen teknolojiler ile e-ticaretteki ürün iade oranını düşürmeyi ve böylelikle karbon ayak izini azaltmayı hedeflemektedir.

1.3. Mikroplastik Kirliliği ile Mücadele

 • Doğada ve özellikle denizlerde ve okyanuslarda mikroplastik varlığı tehlikeli bir hale gelmiştir.
 • Mikroplastiklerin istemeden yayılmasının başlıca nedenlerden biri sentetik elyaftan yapılan hazır giyim ve tekstil ürünlerinin yıkanmasından kaynaklanmaktadır.
 • Hazır giyim ürünlerindeki elyafın % 60’ı sentetik (polyester ağırlıklı) olduğundan, hazır giyim sektörü mikroplastik sorununda başrol oynamaktadır.
 • Çamaşır makinelerinden her yıl 40 bin ton sentetik elyaf sulara karışmaktadır

1.4. Dijital Ürün Pasaportu

 • AB Komisyonu, Ecodesign Direktifi kapsamında Dijital Ürün Pasaportu’nu 2024 yılında yürürlüğe sokacaktır.
 • Yeni yasama ile uygunluk olması için, AB Komisyonu, Tekstil Etiketleme Yönetmeliği’ni de 2023 yılı içinde gözden geçirecektir. Direktif hali hazırda AB pazarında satılan hazır giyim ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu ve varsa hayvansal orijinli içerikleri de gösteren bir etiket bulunmasını zorunlu kılmaktadır.
 • Yeni yasama ile Komisyon, bu zorunlu etiketin, sürdürülebilirlik, döngüsellik parametreleri, ürünün hacmi ve ürünün menşei bilgilerini de içermesini zorunlu hale getirecektir.

1.5. Güvenilir sürdürülebilir tekstiller için yeşil taahhütler

AB Komisyonu tarafından önerilen yeni «Empowering Consumers for the Green Transition» inisiyatifiyle gelecek yeni kurallar ile tüketicilere satış noktasında ürünün dayanıklılık garantisi ve tamir bilgisi konularında net bilgiler verilmesi zorunlu olacak. Bu mevzuat 2022 yılı içinde çıkarılacak.

Ürünün «Green», «Eco-friendly», «Good for the environment» gibi reklamlarla pazarlanması somut kriterlere bağlı olacak.

Bu mevzuatı tamamlamak için 2022 yılının 2. yarısında çıkarılacak Green Claims Initiative ile markanın ve üreticinin bütün çevresel ve iklimsel iddiaları yasal çerçeve altına alınarak tüketici korunmuş olacak.

1.6. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) ve Atıkların Geri Dönüştürülmesi

 • AB genelinde her yıl yaklaşık 2,1 milyon ton kullanılmış hazır giyim ve ev tekstili ürünü ayrıştırılmış şekilde toplanmakta ve bu ürünler ya geri dönüşüme gitmekte yada ikinci el ürün olarak tekrar satılmaktadır. 2. el giyim pazarında AB, dünya pazarının % 38’ini oluşturmaktadır.
 • AB Komisyonu’na göre hazır giyim ve tekstil ürünleri atıklarının daha verimli değerlendirilmesinin yolu üreticileri bu atıklardan sorumlu kılmaktan geçmektedir
 • Fransa, Hollanda, Belçika ve Almanya (Supply Chain Act) gibi bazı AB ülkeleri AB mevzuatını beklemeden kendi ulusal EPR mevzuatlarını çıkarmak için adımlar atmaktadır. (Öne çıkan sektörler: ambalaj, elektronik)

 • Mevcut AB atık mevzuatına göre markalar ve üreticiler 1 Ocak 2025 tarihiyle birlikte hazır giyim ve tekstil ürünleri atıklarını kademeli olarak toplamak zorunda olacaktır.
 • Üreticilerden toplanan EPR ücretlerinin önemli bir bölümü atık önleme ve yeniden kullanım süreçlerine ayrılacak olup, AB Komisyonu, hane halkı çöplerinin ayrıştırılmış olarak toplanarak yeniden kullanım için hazırlanmasını zorunlu kılmayı da değerlendirmektedir.
 • AB Komisyonu ayrıca AB Atık Mevzuatının 2024 yılı sonuna dek gözden geçirilmesi kapsamında, hazır giyim ve tekstil ürünleri atıklarının yeniden kullanımı veya ayrıştırılması konusunda zorunlu hedefler getirmeyi öneren bir çalışma da yapmıştır.

2- «Yarının Sanayisini Tasarlamak» Hedeflerin gerçekleşmesine imkan veren şartların sağlanması

2.1. Geleceğin Tekstil Ekosistemi için Geçiş Yolu’nu Başlatmak

Geçiş Yolu (Transition Pathway): Hazırgiyim ve tekstil sektöründe kaynak etkin üretim süreçlerinin; yeniden kullanım, onarım ve diğer döngüsel iş modellerinin gelişmesinin kolaylaştırılması için ilgili tüm paydaşların bir araya getirilmesiyle oluşturulacak olan taahhütler ve beklentileri kapsayan süreci ifade etmektedir.

• 2022 yılının 2. çeyreğinde paydaşların katılımıyla başlatılacak olan istişare sürecinin 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

• Döngüsellik ve döngüsel iş modelleri, sürdürülebilir rekabetçiliği güçlendirici eylemler, dijitalleşme ve ikiz dönüşüm için gereken belli başlı yatırımların belirlenmesi gibi konulardaki taahhütler Geçiş Yolu’nun oluşturulması sürecinde dahil edilebilecektir.

• Geçiş Yolu aynı zamanda Dijital Ürün Pasaportu’nu da içeren Ecodesign for Sustainable Products Regulation (Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Regülasyonu) altındaki eylemlere yönelik beklentilerin ele alınabileceği bir forum işlevine de sahip olacaktır.

2.2. Hızlı Modayı Moda Olmaktan Çıkarmak

Waste Framework Directive altında sunulacak olan genişletilmiş üretici sorumluluğu ile Ecodesign for Sustainable Products Regulation (Sürdürülebilir Ürünler için Eko-Tasarım Regülasyonu) altında sunulacak olan sürdürülebilir ve döngüsel ürünler için zorunlu tasarım gereklilikleri hazır giyim ürünlerinin ömrünü uzatacak; bu da hızlı moda anlayışının karşısında ortaya çıkan yeni paradigmanın ilk adımını oluşturacaktır.

 • Firmaların hızlı modadan döngüsel modaya geçişinde öncü olarak yer alması,
 • Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirebilmek üzere firmaların «hizmet olarak ürün, ikinci el hizmetleri, onarım hizmetleri» gibi hizmetleri yaygınlaştırması,
 • Yeniden kullanım sektöründeki sosyal girişimlerle ilgili diğer aktörler arasındaki iş birliklerinin desteklenmesi,
 • Üye ülkelerin, yeniden kullanım ve onarım sektörleri için lehte vergilemeyi benimsemesi,
 • Komisyon’un yatırım, fonlama ve diğer teşvikler aracılığıyla döngüsel iş modellerinin desteklenmesi konusunda yönlendirici bir rol üstlenmesi,
 • Kalite, dayanıklılık, uzun süre kullanım, onarım ve yeniden kullanım kavramları merkeze alınarak #ReFashionNow mottosu altında geçiş sürecinin desteklenmesi strateji dahilinde öne çıkan eylem planları arasında yer almaktadır.
 • Tüketicilerin güçlendirilmesi sürdürülebilirlikle ilgili yanlış bilgilerin engellenmesi (Greenwashing) ve doğru bilgiye erişimin kolaylaştırılması amacıyla Tüketici Hakları Direktifi ve Haksız Rekabet Direktifinin revize edilmesi teklif edilmiştir.

2.3. İyi İşleyen İç Pazarda Adil Rekabeti ve Uygunluğu Sağlamak

Küresel pazarın zorlukları ve giderek karmaşıklaşan tedarik zincirlerinin yanı sıra AB içinde çevrimiçi satılan ürünlerdeki artış, tüketicilerin güvenliğini ve iyi işleyen bir iç pazar sağlamak için daha güçlü yaptırım önlemleri gerektirmektedir.

Bu amaçla, ulusal icra makamları arasında yapılandırılmış koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve piyasa gözetimi uygulamalarının modernize edilmesi gerekmektedir. Yeni oluşturulan AB Ürün Uygunluk Ağı, yetkili makamlar tarafından önerilecek öncelikli alanlarda AB’deki sınır ötesi piyasa gözetim uygulamalarını koordine ederek destekleyecek ve farklı İdari İşbirliği Grupları arasında sektörler arası koordinasyonu sağlayacaktır.

Komisyon; tekstil ekosistemindeki gümrük ve piyasa gözetim otoriteleri, endüstri ve test laboratuvarları başta olmak üzere ilgili tüm aktörler arasındaki işbirliklerini Tek Pazar Programı kapsamında kapasite artırımı ve dijital araçların kullanımını sağlayarak hızlandıracak ve belirli ürünler için tek tip kuralların ve kontrol sıklığının belirlenmesini ortak girişimler ve projeler aracılığıyla destekleyecektir.

Fikri mülkiyet ihlalleriyle mücadele etmek için Komisyon, 2023 yılına kadar çevrimiçi ve çevrimdışı olacak şekilde hak sahipleri, aracılar; gümrük ve polis memurları gibi kanun uygulayıcılar arasında sahteciliğe karşı işbirliği ve bilgi paylaşımını sağlayan ortak eylem ilkelerine yönelik EU Toolbox’ı oluşturacaktır.

2.4. Araştırma, İnovasyon ve Yatırımların Desteklenmesi

Yeşil ve dijital dönüşümün hazırgiyim ve tekstil ekosistemi için başarı hikayesine dönüşebilmesi için araştırma ve inovasyonun benimsenerek yatırımların da AB genelinde, ulusal ve bölgesel alanda bu alanlara kanalize edilmesi büyük önem taşımaktadır.

 • Komisyon, tekstil geri dönüşümünü de içerecek şekilde endüstriyel araştırma ve inovasyonu kolaylaştırmak amacıyla döngüsellik odaklı endüstriyel ortak teknoloji yol haritası üzerinde çalışmaktadır.
 • Giyim ve tekstil ürünleri üretiminde fosil yakıtlarının kullanımını azaltmak, ve sürdürülebilirliği artırmak için Made in Europe Partnership, Circular biobased Europe Joint Undertaking gibi farklı girişimlerle birlikte kamu-özel sektör iş birliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 • Komisyon, döngüsel moda iş modelleri için teknolojik yenilik projelerine LIFE programı ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu aracılığıyla finansman sağlayacaktır.
 • Komisyon tekstil ekosistemindeki firmaları Avrupa Yeşil Mutabakatı Veri Tabanı ve Üretim Veri Tabanı’na katılmasını teşvik ederek firmalar arasındaki verilerin doğru ve kolay bir şekilde paylaşımını sağlayacaktır.
 • Üye devletler Recovery and Resilience Facility (Kurtarma Fonu) tarafından sağlanan kredi ve fonlama imkanlarını kullanarak ülkeler düzeyinde araştırma, inovasyon ve yatırımların desteklenmesini sağlayacaktır.
 • Sürdürülebilir tekstillere özel yatırımları yönlendirmek ayrıca önemlidir. Uzmanlardan oluşan Sürdürülebilir Finans Platformu’nun çalışmasına dayanarak, Komisyon, diğerlerinin yanı sıra, Sürdürülebilir Yatırımlar için Taksonomi Yönetmeliği kapsamında, tekstil terbiye işlemlerinden kaynaklanan kirlilik kriterleri ile birlikte hazır giyim üretiminde döngüsel ekonomiye önemli katkıyı neyin oluşturduğunu belirleyen teknik tarama kriterlerinin benimsenmesini planlamaktadır.
 

2.5. Yeşil ve Dijital Geçiş için İhtiyaç Olan Yeteneklerin Oluşturulması

Sektördeki iş gücünün yalnızca %13’ü yüksek nitelikli olduğu için hazır giyim ve tekstil ekosistemi, dijital ve yeşil geçişin getireceği istihdam fırsatlarını değerlendirebilmek için yüksek yetenekli bir iş gücüne ihtiyaç duymaktadır.

Sektör genelinde gençlerin sektöre olan ilgisi düşük seviyede olup KOBİ’ler de yetenekli iş gücünden yoksun olmaları nedeniyle dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı küresel gelişmelere ayak uydurmakta geride kalmaktadır. Bu nedenle, 16 Kasım 2021 tarihinde EU Pact for Skills, partnerler arasındaki iş birliklerinin somut ve üzerinde anlaşılmış taahhütlerin Temel Performans Göstergeleri (KPI) üzerinden takip edileceği bir antlaşma şeklinde imzalanmıştır.

Yeni dijital teknolojileri test etmek ve sektördeki işgücünün dijitalleşme fırsatlarını daha iyi anlamalarına ve teknolojik uzmanlıklarını güncellemelerine yardımcı olmak için dijital inovasyona daha geniş destek de, gerekli dijital altyapıları geliştirecek olan Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri Ağı tarafından sağlanmaktadır

3- Sürdürülebilir Tekstil Değer Zincirinin Küreselde Bir Araya Getirilmesi

3.1. Çevresel ve Sosyal Adalet için Due Diligence

 • AB küresel olarak daha yeşil ve daha adil değer zincirlerini teşvik ederek, AB’de ve ötesinde tüketilen giyim ve tekstil ürünlerinin dünya genelinde hem sosyal hem de çevresel yönler dikkate alınarak üretilmesini sağlayacaktır.
 • %75’ini kadın çalışanların oluşturduğu giyim endüstrisinin cinsiyet eşitliği ve uluslararası çalışma koşullarına uyum konusunda gelişme potansiyeline sahip olması nedeniyle “Küresel adil geçiş ve sürdürülebilir bir toparlanma için dünya çapında insana yakışır iş hakkında Tebliğ”de hazırgiyim ve tekstil sektörü anahtar sektörlerden biri olarak seçilmiştir.
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi Önerisi” (A Proposal For a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence), büyük ölçekli şirketlere, kendi operasyonları ve küresel değer zinciri boyunca çocuk işçiliği, ayrımcılık, zorla çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği ile ücret adaletsizliği konularında fiili ve potansiyel olumsuz etkileri tespit etmek, önlemek, azaltmak ve sona erdirmek için yatay bir durum tespiti yükümlülüğü getirmektedir.
 • Ayrıca, AB Çocuk Hakları Stratejisi, “çocuk işçiliğine karşı sıfır tolerans”ın altını çizmekte ve AB Üye Devletlerini tedarik zincirlerini çocuk işçiliğinden arındırmaya çağırmaktadır.
 • Komisyon ayrıca, zorla çalıştırma dahil olmak üzere zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin AB pazarına sürülmesini etkin bir şekilde yasaklamak için yeni bir yasal girişim hazırlığındadır.
 • Ek olarak, hazır giyim ve ayakkabı endüstrisinde sürdürülebilir değer zincirleri için şeffaflık ve izlenebilirlik üzerine uluslararası bir çerçevenin sürekli olarak geliştirilmesi ve uygulanması, değer zincirlerinin daha etkin bir şekilde yönetimini kolaylaştıracak, işçi ve insan hakları ihlallerini ve çevresel etkileri belirleyip ele alacaktır.

3.2. Giyim ve Tekstil Atıkları İhracatından Kaynaklanan Sorunlara Yönelme

AB dışındaki giysi ve tekstil atığı ihracatı istikrarlı bir şekilde artarak 2020’de 1,4 milyon tona ulaşmıştır. Atık sevkiyatına ilişkin yeni AB kurallarına yönelik son Komisyon önerisine göre, giysi ve tekstil atıklarının OECD dışı ülkelere ihracatına yalnızca bu tür ülkelerin belirli atık türlerini ithal etme isteklerini Komisyona bildirmeleri ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yönetme kabiliyetlerini göstermeleri şartıyla mümkün olabilecektir.

AB’den ihraç edildiğinde atık akışlarının yanlış bir şekilde ikinci el mal olarak etiketlenmesini ve bu şekilde atık rejiminden kaçmasını önlemek için Komisyon, giysi atığı ve ikinci el giyim ürünleri arasında belirli bir ayrım yapacak şekilde AB düzeyinde kriterlerin geliştirilmesini sağlayacaktır.

AB, ikili düzeyde, üçüncü ülkeler ve bölgelerle çevre konusundaki diyaloglarının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma fasılları bağlamında tekstil atıklarının nakliyesi ile ilgili ortak çıkar konularında işbirliğini yoğunlaştıracaktır.

Takvim Hedefleri

Sürdürülebilir tekstil için hedef takvimi

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın