Blog

PAS 2070 Nedir?

Şehirleri daha sürdürülebilir kılmak, 21. yüzyılın en önemli zorluklarından biridir. Şehirler, doğal çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve özellikle çevresel değişime karşı savunmasızdır. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu olduğunda, şehirler kilit bir rol oynamaktadır. Şehir liderlerinin ve diğer paydaşların etkili eylemde bulunma yeteneği, sera gazı emisyonlarına ilişkin kaliteli verilere erişime bağlıdır. Ölçüm, şehirlerin risklerini ve fırsatlarını değerlendirmelerini, sera gazı (GHG) emisyonlarını ölçülebilir ve şeffaf bir şekilde azaltmak için bir strateji oluşturmalarını ve ilerlemelerini izlemelerini sağlar.

Dünya çapında birçok şehir halihazırda GHG envanterleri geliştirmiştir ve bunları kamuya açıklamaktadır. Ancak, şehirler tarafından kullanılan mevcut GHG muhasebe metodolojileri değişkendir. Kapsamları farklı olduğundan önemli metodolojik farklılıklara sahiptirler; bu da şehirler arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırır. İklim verilerinin güvenilir bir şekilde raporlanmasına ve anlamlı bir kıyaslama yapılmasına izin vermek için, sera gazı muhasebesinde daha fazla tutarlılık gereklidir.

PAS 2070, bir şehrin ya da kentsel alanın sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi için gereksinimleri belirleyerek ve uluslararası kabul görmüş GHG muhasebe ve raporlama ilkelerini izleyerek bu zorluklara yanıt vermektedir. PAS 2070, doğrudan şehir sınırları içindeki kaynaklardan gelen GHG emisyonlarını kapsamaktadır. Ayrıca, şehir sınırları içindeki tüketim ve/veya kullanım için şehir sınırları dışında üretilen mal ve hizmetlerden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonlarını da ele almaktadır.

PAS 2070, şehir ölçeğinde sera gazı emisyonlarının tutarlı, karşılaştırılabilir ve ilgili nicelleştirilmesi, ilişkilendirilmesi ve raporlanması için sağlam ve şeffaf bir yöntem sağlamayı amaçlamaktadır. Bu durum, daha bütünsel GHG emisyon değerlendirmeleri yapılmasını sağalar. Ayrıca şehir yöneticilerinin daha anlamlı karşılaştırmalar yapmalarına olanak tanır. Yöneticiler, şehirlerin temel emisyon kaynaklarını azaltmak, ekonomilerinin karbon bağımlılığını düşürmek ve daha verimli kentsel tedarik zincirleri yaratmak için bu standardı kullanabilir. PAS 2070 uluslararası uygulama için tasarlanmış bir standarttır.

PAS 2070, Greater London Authority tarafından desteklenmektedir. PAS 2070’in geliştirilmesi BSI Standards Limited tarafından kolaylaştırılmış ve The British Standards Institution’ın (İngiliz Standartları Enstitüsü) lisansı altında yayınlanmıştır. 31 Ekim 2013 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir.

PAS 2070 Kapsamı

PAS 2070, iki farklı metodoloji kullanarak bir şehrin veya kentsel alanın sera gazı (GHG) emisyonlarının değerlendirilmesi için gereksinimleri belirtir. Bunlar, şehirleri hem mal ve hizmetlerin tüketicileri hem de üreticileri olarak tanır ve bir şehrin GHG emisyonları hakkında tamamlayıcı bir fikir sağlar. Sera gazı emisyonları değerlendirme metodolojileri şunlardır:

  • Doğrudan artı tedarik zinciri (DPSC) metodolojisi
  • Tüketime dayalı (CB) metodoloj

DPSC metodolojisi, bölgesel GHG emisyonlarını ve çoğu şehir altyapılarıyla ilişkili olan şehirlere hizmet veren en büyük tedarik zincirleriyle ilişkili emisyonları yakalar. Bu metodoloji;

  • şehir sınırları içindeki faaliyetlerden kaynaklanan doğrudan GHG emisyonlarını,
  • şebeke tarafından sağlanan elektrik tüketimini,
  • ısıtma ve/veya soğutma için tüketilen enerjiyi,
  • sınır ötesi seyahatleri ve
  • şehir sınırları dışında üretilen temel mal ve hizmetlerin tüketimi için oluşturulan tedarik zincirlerinden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonlarını kapsar.

DPSC metodolojisi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), C40 Şehirler İklim Liderliği Grubu ve Sürdürülebilirlik için ICLEI Yerel Yönetimler tarafından geliştirilen, topluluk ölçeğinde sera gazı emisyonlarına (GPC) yönelik Küresel protokole dayanmaktadır. Dolaylı etki yelpazesi de oldukça geniştir. GHG emisyonları ve GPC kapsamındaki emisyon kaynaklarıyla tutarlıdır.

CB metodolojisi, bir şehrin sakinleri tarafından tüketilen tüm mal ve hizmetler için doğrudan ve yaşam döngüsü GHG emisyonlarını ele alır. GHG emisyonları, bu emisyonların orijinal üreticilerinden ziyade mal ve hizmetlerin nihai tüketicilerine tahsis edilir. CB metodolojisi, bir şehir içinde, şehir sınırları dışında tüketim için ihraç edilen mal ve hizmetlerin üretiminin, ziyaretçi faaliyetlerinin veya ziyaretçilere sağlanan hizmetlerin etkilerini değerlendirmemektedir.

PAS 2070’de bir sınır içindeki tüm GHG kaynaklarına odaklanan tamamen bölgesel bir muhasebe metodolojisi sağlanmamıştır. Ancak şehir sınırları içindeki GHG emisyonları DPSC metodolojisinin bir alt kümesi olarak hesaplanabilir.

PAS 2070 Emisyon Kaynakları

PAS 2070, değerlendirme sınırlarının, dahil edilecek GHG emisyonu kaynaklarının, analizin gerçekleştirilmesi için veri gereksinimlerinin ve şehir ölçeğinde bir GHG envanteri geliştirmek için sonuçların hesaplanmasının belirlenmesi için gereksinimleri belirtir. Kuruluşların sera gazı emisyonları genellikle Kapsam 1 (kullanım öncesi emisyonları), Kapsam 2 (şehir emisyonları) veya Kapsam 3 (kullanım sonrası emisyonlar) olarak sınıflandırılır.

Kapsam 1, hammaddeler, ihraç edilen ürün ve hizmetler, elektrik, ısıtma ve soğutma gibi proseslerden kaynaklı emisyonlardır. Kapsam 2; endüstriyel uygulamalar, konaklama, tarımsal faaliyetler ve arazi kullanımı, su tedariki, ulaşım ve nakliye vb gibi süreçleri kapsar. Kapsam 3’te ise atık ve atık su konusu, ürün ve hizmet ithali gibi başlıklar bulunmaktadır. Bu sınıflandırmalar, sera gazı emisyonlarının nerede ortaya çıktığına ve bunların envanterleme kuruluşu ile olan ilişkilerine dayanmaktadır. Bu tür tanımlar, şehir dışında meydana gelen sera gazı emisyonlarının şehrin jeopolitik sınırları içindeki faaliyetlere dayandırılması için önemlidir.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın