Blog

Fit for 55 Paketi ve Hedefleri

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil Anlaşması’nın (European Green Deal) bir parçası olarak, Avrupa İklim Yasası ile birlikte 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşmak için kendisine bağlayıcı birtakım hedefler belirlemiştir. Bu, mevcut sera gazı emisyon seviyelerinin önümüzdeki on yıllarda önemli ölçüde düşmesini gerektiriyor. İklim nötr hedefine yönelik bir ara adım olarak AB, 2030 yılına kadar emisyonları en az %55 oranında azaltmayı taahhüt ederek 2030 iklim hedefini yükseltti.

AB, mevcut yasalarını 2030 ve 2050 hedefleri ile uyumlu hale getirmek için iklim, enerji ve ulaşımla ilgili mevzuatını “Fit for 55” adı verilen paket kapsamında revize etmeye çalışıyor. Pakette bir dizi yeni teklif yer alıyor. Fit for 55 paketi, AB politikalarının Avrupa Konseyi ve Parlamentosu tarafından kabul edilen iklim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla AB mevzuatını gözden geçirmek, güncellemek ve yeni girişimleri uygulamaya koymak için bir dizi tekliftir.

Fit for 55 teklif paketi, AB’nin iklim hedeflerine ulaşmak için tutarlı ve dengeli bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Paket;

 • sosyal olarak adildir;
 • AB endüstrisinin yenilikçiliğini ve rekabet gücünü koruyup güçlendirirken, üçüncü ülke ekonomik operatörlerine karşı eşit bir oyun alanı sağlar;
 • AB’nin iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede öncülük etme konumunun temelini oluşturur.

Avrupa Komisyonu, paketi 14 Temmuz 2021’de sundu. Fit for 55 paketi, aşağıdaki yasama tekliflerini ve politika girişimlerini içeriyor:

 • AB emisyon ticaret sisteminin (AB ETS) gözden geçirilmesi, bu sistemin deniz taşımacılığını içine alacak şekilde genişletilmesi, havacılık emisyonları kurallarının gözden geçirilmesi ve karayolu taşımacılığı ve binalar için ayrı bir emisyon ticaret sisteminin kurulması
 • Üye devletlerin AB ETS dışındaki sektörlerdeki azaltma hedeflerine ilişkin çaba paylaşımı yönetmeliğinin revizyonu
 • Sera gazı emisyonlarının dahil edilmesi ve arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılıktan kaynaklanan giderimlere ilişkin yönetmeliğin revizyonu
 • yenilenebilir enerji direktifinin gözden geçirilmesi
 • enerji verimliliği direktifinin yeniden düzenlenmesi
 • alternatif yakıt altyapısının konuşlandırılmasına ilişkin direktifin revizyonu
 • otomobiller ve kamyonetler için karbon emisyon standartlarını belirleyen yönetmelikte değişiklik yapılması
 • enerji vergisi direktifinin gözden geçirilmesi
 • sınırda karbon düzenlemesi mekanizması
 • sürdürülebilir havacılık yakıtları (ReFuelEU Aviation)
 • yeşil Avrupa denizcilik alanı (FuelEU Maritime)
 • sosyal iklim fonu
 • AB’nin 2030 orman stratejisi

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın