Blog

WRAS (Su Yönetmeliği Danışma Programı) Sertifikası

Bu sertifika bir yönetmelik kapsamında verilmektedir. Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak tesislerin su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarının;

  • Onaylı fizibiliteye uygun kati uygulama ve iş sonu projelerinin kontrol ve onayı
  • Yapımındaki inceleme ve denetimi
  • Denetime ilişkin müşavirlik hizmeti satın alınması
  • Denetim işleriyle ilgili masrafların tahsili
  • DSİ tarafından yetkilendirilecek şirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri
  • Denetleme usulleri
  • DSİ’nin, yatırımcının, proje müellifinin, yüklenicinin, yetkili denetim firmasının görev ve sorumlulukları ile yaptırımların uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; her türlü su yapıları ile hidroelektrik enerji üretim tesisleri kapsamında bulunan baraj, regülatör, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı, borulu isale hattı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları ve benzeri yapılar, enerji yapılarını teşkil eden tüm sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diğer her türlü su yapılarının proje onayları, inşaat ve montaj denetimleri ve kabul işlemlerinin DSİ tarafından yapılması ile denetim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsamaktadır. İlgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler mevzuatı çerçevesinde DSİ’den talep etmeleri halinde su yapılarının denetimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Sertifika İçeriği ve İlgili Yükümlülükler

DSİ, su yapılarının proje onayı ve kontrollük hizmetini doğrudan yapabileceği gibi, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti satın almak yoluyla da yaptırabilir.

Kati, uygulama ve iş sonu projelerinin inceleme ve tasdiki ile işlerin arazide denetimi konularında kontrollük hizmetini DSİ’nin doğrudan yürütmesi durumunda; DSİ, kontrollük teşkilatını ve denetimde görevlendireceği personeli yüklenicinin inşaat işine ait genel iş programını göz önünde bulundurarak belirler.

Su yapılarının, uygulama ve iş sonu projelerinin tasdiki ve/veya arazide denetimi konularında 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre müşavirlik hizmeti satın alınması durumunda yapılacaklar aşağıda verilmiştir.

  • Yatırımcı inşaat işine ait, genel iş programını, genel yapım metodolojisini ve işi yapacak yüklenici/yükleniciler ile ilgili bilgileri, işe başlamadan en az dört ay önce DSİ’ye sunar. Yatırımcı tarafından DSİ’ye işe başlamadan en az dört ay önce verilmesi gereken genel iş programında, işe ait bütün ünitelerin ve bunlara ait alt ünitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışılacak ve çalışılmayacak günler, yirmi dört saat veya on iki saat üzerinden çalışılacak tarihler çubuk diyagramda açıkça gösterilir. Yatırımcı, yüklenici ile yapmış olduğu sözleşmeyi DSİ’ye ibraz eder.
  • DSİ; iş programını da göz önünde bulundurarak denetim hizmetinin organizasyon yapısını ve denetimde çalışacak teknik personel sayısını belirler.
  • DSİ tarafından müşavirlik denetim hizmeti ihale edilmeden önce; DSİ, yatırımcı ve yüklenici/yükleniciler arasında, tarafların görev ve sorumluluklarının neler olduğunu kapsayan örneği ek- 2’de yer alan protokol düzenlenir.

DSİ’nin, yapacağı müşavirlik hizmet alımı ihaleleri, her proje için ayrı ayrı olabileceği gibi, havza bazındaki projeler, bir veya birden fazla il bazındaki projeler düşünülerek ihtiyacın belirlenmesi ve buna göre grup halinde ihale ilanına çıkılması da söz konusu olabilir. DSİ’nin birden fazla işin denetimini aynı ihale kapsamında yaptırmak istemesi durumunda yönetmelikte yer alan protokol her bir iş için ayrı ayrı düzenlenir. SYDF, istenen süre içerisinde, ilan edilen şekliyle teklifini ve hizmet alım ilanında gerekli görülen diğer belgeleri DSİ’ye sunar.

Kati projelerinin tasdik yetkisi DSİ’dedir.

SYDF’nin proje onay gurubunda yer alan denetçi mühendislerin taşıyacağı şartları DSİ belirler.

Su yapılarının uygulama projesini yapan proje müellifi/tasarım firması, aynı projenin denetimini yapan SYDF olamaz. SYDF ile yatırımcı ve/veya yüklenici arasında denetlenen iş kapsamında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunamaz. Yatırımcı ve yüklenici firmalardan ayrılan kişilerin kurdukları Su Yapıları Yetkili Denetim Firmaları, bu yatırımcı ve/veya yüklenici firmaların yer aldıkları işleri üç yıl süre ile denetleyemez.

Daha Fazlası

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın