Blog

Kurumsal İtibar Yönetimi Danışmanlık Hizmeti

Günümüzde her şirket, sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalabilmek için kurumsal itibar yönetimi süreçleri geliştirmektedir. İtibarını her konuda ve her platformda korumayı başarabilen ve sürekli olarak artırabilen şirketlerin markaları daha değerli hale gelmekte, ürün ve hizmetlerine olan talep artmaktadır. Başarılı bir kurumsal itibar yönetimi ticari kârlılığı da beraberinde getirmekte ve şirketler yeni yatırımlar yaparak ve yeni pazarlara girerek daha da büyüyebilmektedir.

Kurumsal itibar yönetimi, şirketlerin farklılaşma stratejilerinin en önemli parçasıdır. Bugün baktığımızda dünyaca ünlü şirketlerin her birinin kurumsal itibarının yüksek olduğunu ve bu sayede rakiplerinin önüne geçtiğini görebiliriz. Şirketler, bunun için özel bir gayret içerisine girmekte, kurumsal itibar yönetiminden sorumlu kişiler atayıp birimler oluşturabilmektedir.

Günümüz şartlarında kurumsal itibarın şirketler için ürün satış rakamları, yıllık ciro, kâr oranı vb gibi finansal göstergeler kadar, hatta onlardan daha değerli olduğunu söyleyebiliriz. Şirketler kurumsal itibar yönetimi için bu konuda uzmanlık ve tecrübe sahibi üst düzey yöneticileri istihdam edebilmekte veya bu konuda konuda danışmanlık hizmeti alabilmektedir. Kurumsal itibar yönetimi danışmanlık hizmeti, şirketler için sıfırdan itibar yönetimi süreci organize edebilirken var olan itibarlarını yükseltecek kritik eylemlerin geliştirilmesini de sağlayabilmektedir.

Kurumsal İtibar Nedir?

Kurumsal itibar yönetimi danışmanlık hizmetinin detayları ve faydaları gibi bilgilere geçmeden önce kurumsal itibar nedir sorusunu yanıtlamakta fayda var.

Kurumsal itibar, bir şirketin vizyonu, misyonu, kurum kültürü, yönetim anlayışı, kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk farkındalığı, marka yönetimi vb gibi unsurların tamamını içine alan değerler bütünüdür. Bir şirketin kurumsal itibarı özetle paydaşlarının ve kamuoyunun nezdinde ifade ettiği değer, onlarda bıraktığı olumlu ya da olumsuz izlenimlerdir. İtibar yönetimi konusunda başarılı olan yani sosyal ortakları tarafından saygın, güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir olarak kabul edilen şirketler, müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi, çalışan mutluluğu, çağa ayak uydurma, sermayeye erişim vb gibi konularda fark yaratabilmektedir.

Kurumsal İtibar Yönetim Nedir?

Şirketlerin kurumsal itibarı günümüzde tıpkı finansal, çevresel veya sosyal bir parametre gibi yönetilebilmektedir. Bunun için şirket bünyesinde kurumsal itibarı güçlendirecek çeşitli sistemler kurulabilmektedir. Kurumsal iletişim sistemi, müşteri ilişkileri yönetim sistemi; kalite, enerji, çevre ve bilgi güvenliği yönetim sistemi vb gibi çalışmalar buna örnektir.

İtibar yönetiminin amacı kurumun vizyon ve misyonuna uygun değerlerin belirlenmesi ve bunun şirketin tüm birimlerinde geçerli olmasını sağlamaktır. İtibarı yüksek şirketlerin aldıkları her kararda kurumsal değerlere uygun hareket ettiğini; etik, şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenilirlik ve kalite ilkelerine uyum sağladığını söyleyebiliriz. Kurumsal itibar yönetimi şirketin ticari veya ticari olmayan her faaliyetini bu ilkelere ve amaçlara uygun şekilde düzenlemektedir.

Kurumsal İtibar Danışmanlığı

Günümüzde tüm kamu ve özel sektör işletmeler, paydaşları nezdindeki itibarı sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için itibar yönerimi ile ilgili kendi iç prosedürlerini düzenli olarak denetlemekte, bunla ilgili raporlar hazırlamakta ve kurumsal itibardan sorumlu kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlamaktadır. Fakat tüm bu süreçlerde başarılı olabilmesi çoğunlukla kurumsal itibar danışmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Şirketler kurumsal itibar yönetimi danışmanlık hizmeti ile şu konularda hızlı ve etkili aksiyonlar alınması mümkündür:

 • Kurumsal itibarı zedeleyecek mevcut ve gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan her türlü girişimin önüne geçmek
 • Tüm sosyal ortakları kapsayan bir kurumsal iletişim ağının yaratılması
 • Şirketin kurumsal sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk uygulamalarında aktif olarak rol almasını sağlamak
 • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, sendikalar vb gibi kurumlar ile kurumsal itibarı destekleyecek ilişkiler geliştirilmesi
 • Paydaşların şirkete olan güvenini artırmak
 • Günümüzde kurumsal itibar yönetiminin çok önemli bir bileşeni olan sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması (örneğin, sosyal medya hesaplarının yönetimi, çekilişler, müşterilerle doğrudan iletişim, kurumsal itibarı artıracak paylaşımlar, etkileşimler vs)
 • Şirketleri itibar krizlerine hazır hale getirmek
 • Kurumsal itibar yönetimi ile ilgili başta genel müdür / CEO pozisyonundaki kişiler olmak üzere tüm birim yönetimine ve çalışanlarına itibar farkındalığını artıracak eğitimler verilmesi
 • Kurumsal itibar yönetimi ile ilgili itibar araştırmaları yapılmasını ve araştırma sonuçlarının doğru bir şekilde raporlanmasını sağlamak
 • Şirkete yeni alınacak personellerin seçiminde kurumsal itibar dinamiklerinin referans alındığı sistematik bir yapu geliştirmek
 • Rakiplerin itibar yönetimi konusunda yürüttüğü çalışmaları, uyguladığı yöntemleri ve benimsediği ilkeleri doğru tespit etmek

Kurumsal itibar yönetimi danışmanlığı, şirketlerin itibar yönetimi noktasında kavramsal çerçevesi, hedef kitlesi, paydaşları ve amacı belirlenmiş bir sistemin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu hizmeti alan şirketler sosyal ortakları ile daha etkili bir iletişim ağı oluşturabilmektedir. Kurumsal itibar yönetimi danışmanlık hizmeti, kurumsal itibar ilkelerinin şirket içerisinde herkes tarafından kabul edilen, bazen yazılı bazen de yazılı olmayan kurallar bütünü olmasını sağlama noktasında şirketlere destek olmaktadır.

E-Bülten
Bültene Kayıt Ol
Kayıt olduğunuzda eğitimler ve yeni makaleler hakkında ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Bir yanıt yazın